Skip to content

Wat is bemiddeling?

1/ Definitie

Bemiddeling is een wettelijk geregelde manier om geschillen tussen twee of meer partijen op te lossen. De wet voorziet in twee vormen van bemiddeling:

 • Vrijwillige bemiddeling: de partijen kiezen in onderlinge overeenstemming een bemiddelaar, zonder tussenkomst van een rechter. Niemand is verplicht om aan een bemiddeling deel te nemen;
 • Gerechtelijke bemiddeling: in een gerechtelijke procedure kan een bemiddeling opgestart worden op voorstel van de partijen of van de rechter, waardoor de gerechtelijke procedure wordt opgeschort. Net zoals bij de vrijwillige bemiddeling is niemand verplicht om ze te aanvaarden of eraan mee te werk

2/ Principes:

 • Strikt vertrouwelijk kader
 • Open houding
 • Transparant
 • Vrijwillig

Bemiddeling werkt enkel als je naast jouw eigen belang ook openstaat voor de noden van de ander om van daaruit te zoeken naar een oplossing

3/ Taak bemiddelaar :

 • Een kader aanbieden
 • Enerzijds neutraal en anderzijds meerzijdig partijdig zijn waarbij hij elke partij ondersteunt en empowert om zich  veilig te voelen om het proces zo vlot mogelijk te laten verlopen
 • De communicatie bevorderen
 • De cliënten begeleiden om zelf een voor hen zo aanvaardbare oplossing te vinden
 • Methodes voor probleemoplossing aanbieden
 • Absoluut beroepsgeheim respecteren

4/ Voordelen van bemiddeling:

 • Vrijwillig
 • Lot in eigen hand
 • Goedkoper en sneller dan gerechtelijke procedure
 • Win/win: door uiteindelijk zelf tot een oplossing te komen, groeit het respect en begrip voor de andere partij met een duurzamer resultaat tot gevolg

5/ Verloop bemiddeling

 • Prefase = voorbereiding
  • Gesprek met betrokken partijen of met opdrachtgever bij teamconflicten. Hierbij wordt toelichting gegeven over wat bemiddeling kan betekenen en ook wat bemiddeling niet is.
  • Toelichting en ondertekening van bemiddelingsprotocol
 • Fase 1: conflict in kaart brengen met betrokken partijen
 • Fase 2: vanuit de verschillende standpunten zoeken naar gemeenschappelijke  belangen, behoeften en waarden; dialoog over gelijkenissen en verschillen; wederzijds begrip creëren
 • Fase 3: samen tot oplossing komen
 • Afronding: vastleggen in overeenkomst die zo gewenst op de rechtbank kan worden gehomologeerd. In bepaalde gevallen zal beroep gedaan worden op expertise van jurist, financieel specialist of andere experten om tot sluitend akkoord te komen

Aantal sessies: 3 tot 5 sessies met duurtijd van anderhalf uur tot halve dag afhankelijk van de grootte van de groep. Zo meer dan 8 personen wordt beroep gedaan op co-bemiddelaar

6/ Prijs

In vergelijking met gerechtelijke procedure blijven de kosten beperkt.
Het ereloon hangt af van de aard ,complexiteit en de grootte van de betrokken partijen. Toelichting hierover vindt plaats bij het eerste gesprek.
Daarnaast is er een administratieve kost(opstart, opmaak protocol en overeenkomst), alsook een verplaatsingskost. Meestal kom ik ter plaatse voor bemiddeling.
Deze prijzen zijn exclusief BTW
De kosten worden in principe gelijk verdeeld over de partijen tenzij de opdrachtgever de kosten ten laste neemt.